bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Nefeli Luxury Villas

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Nefeli Luxury Villas - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Разположени на първия ръкав на Халкидики в селището Неа Скиони, Nefeli Luxury Villas е прекрасен избор за една незабравима ваканция. Комплексът е идеален за семейства и индивидуални туристи, които търсят релаксираща обстановка, сигурност и неприкосновеност на личния живот.

Местоположение на Nefeli Luxury Villas, Халкидики

Разположени сред живописна природа и в близко разстояние до плажа луксозните вили Нефели се намират само на 2 километра след селището Неа Скиони. Местополжението е лесно достъпно за автомобили и има спирка на обществения транспорт точно срещу комплекса. Неа Скиони е много популярен курорт и разполага с най-големия пазар на риба на първия ръкав на Халкидики. Можете да се насладите на разходка по пристанището вечер или да изберете от многобройните традиционни таверни и ресторанти или плажни барове. Разстояния: Летище Солун 99 км, плаж 100 м, банкомат 10 км, аптека 2 км, автобусна спирка 50 метра.

разстояние до плажа: 100 м
разстояние до центъра: 2.3km
разстояние до летище: 99km
разстояние до спирка на автобус: 0.05km
разстояние до банкомат: 10km
разстояние до ресторатни: 2km
разстояние до супермаркет: 0km
разстояние до магазини: 2km

Адрес: Неа Скиони, Гърция

Удобства в Nefeli Luxury Villas

Nefeli Luxury Villas предлага разнообразие от услуги и съоръжения, организиран плаж, басейн и много допълнителни екстри. Можете да се насладите на просторния басейн с чадъри и шезлонги, а на бара на басейна имате избор от леки закуски и напитки. Барът на плажа предлага прекрасна панорамна гледка и е идеалното място да се отпуснете. В непосредствена близост до бара на плажа се намира организираната зона с шезлонги и чадъри. Районът на луксозните вили Нефели е с пълно обслужване, а лятото има много организирани събития. Вилното селище разполага с мини маркет, където можете да си набавите продукти от първа нуджда, пресни плодове и зеленчуци, млечни продукти и деликатеси, суха храна, вина и напитки, както и международна преса.
Комплексът предлага услуги, които могат да направят престоя на гостите по-лесен и приятен: романтична вечеря във вилата, пазаруване, гледане на деца, козметични услуги и др.
Просторният комплекс (35 000 кв.м) също предлага зона за събития на брега на морето в непосредствена близост до манастира от 16-ти век Panagia Faneromeni.

Стаи и настаняване в Nefeli Luxury Villas

Разположени в разкошната градина вилите са удобни, просторни и уютни. Всяка от стилно обзаведените вили предлага директен изглед към морето, балкон или тераса, напълно оборудвана кухня, безплатен Wi-Fi, почистване и смяна на спално бельо, безплатен паркинг, шезлонги на басейна и морето, безплатни плажни кърпи.

Хранене, ресторанти и барове в Nefeli Luxury Villas

Комплексът Нефели е в съвършена хармония с природата и е идеалното място за вашите сватбени тържества, кръщенета, партита и всякакъв вид социални събития. Максималният капацитет е 600 човека.

Намаление от дата 30.06.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Double bungalow deluxe
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 288лв 243лв 164лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
288лв 243лв 164лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв 243лв 164лв
Double bungalow deluxe
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 324лв 279лв 200лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
342лв 297лв 218лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
324лв 279лв 200лв
Double bungalow deluxe
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 414лв 369лв 290лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
466лв 421лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
414лв 369лв 290лв
Апартамент
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
3 възрастни 472лв 398лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
4 възрастни 472лв 398лв 265лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
472лв 398лв 265лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
472лв 398лв 265лв
Апартамент
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 508лв 434лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
526лв 452лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
508лв 434лв 301лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
526лв 452лв 319лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
526лв 452лв 319лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
508лв 434лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
544лв 470лв 337лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
544лв 470лв 337лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
562лв 488лв 355лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
508лв 434лв 301лв
3 възрастни 526лв 452лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
526лв 452лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
544лв 470лв 337лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
544лв 470лв 337лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
526лв 452лв 319лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
562лв 488лв 355лв
4 възрастни 544лв 470лв 337лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
562лв 488лв 355лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
544лв 470лв 337лв
Апартамент
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 598лв 524лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
650лв 576лв 443лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
598лв 524лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
650лв 576лв 443лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
650лв 576лв 443лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
598лв 524лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
702лв 628лв 495лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
702лв 628лв 495лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
753лв 679лв 547лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
598лв 524лв 391лв
3 възрастни 661лв 587лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
661лв 587лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
713лв 639лв 506лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
713лв 639лв 506лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
661лв 587лв 454лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
765лв 690лв 558лв
4 възрастни 724лв 650лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
776лв 702лв 569лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
724лв 650лв 517лв
Villa 3 brooms
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни 677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни 677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
5 възрастни 677лв 574лв 391лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
6 възрастни 677лв 574лв 391лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 574лв 391лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 574лв 391лв
Villa 3 brooms
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 713лв 610лв 427лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
731лв 628лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
713лв 610лв 427лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
731лв 628лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
731лв 628лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
713лв 610лв 427лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
749лв 646лв 463лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
749лв 646лв 463лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
749лв 646лв 463лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
767лв 664лв 481лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
713лв 610лв 427лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
767лв 664лв 481лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
731лв 628лв 445лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
713лв 610лв 427лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
785лв 681лв 499лв
3 възрастни 731лв 628лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
731лв 628лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
749лв 646лв 463лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
749лв 646лв 463лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
767лв 664лв 481лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
785лв 681лв 499лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
731лв 628лв 445лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
767лв 664лв 481лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
749лв 646лв 463лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
767лв 664лв 481лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
785лв 681лв 499лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
731лв 628лв 445лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
749лв 646лв 463лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
803лв 699лв 517лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
731лв 628лв 445лв
4 възрастни 749лв 646лв 463лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
767лв 664лв 481лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
749лв 646лв 463лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
767лв 664лв 481лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
785лв 681лв 499лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
749лв 646лв 463лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
785лв 681лв 499лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
767лв 664лв 481лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
749лв 646лв 463лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
803лв 699лв 517лв
5 възрастни 767лв 664лв 481лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
767лв 664лв 481лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
785лв 681лв 499лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
785лв 681лв 499лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
767лв 664лв 481лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
803лв 699лв 517лв
6 възрастни 785лв 681лв 499лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
785лв 681лв 499лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
803лв 699лв 517лв
Villa 3 brooms
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 803лв 699лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
855лв 751лв 569лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
803лв 699лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
855лв 751лв 569лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
855лв 751лв 569лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
803лв 699лв 517лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
906лв 803лв 621лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
906лв 803лв 621лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
906лв 803лв 621лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
958лв 855лв 673лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
803лв 699лв 517лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
958лв 855лв 673лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
855лв 751лв 569лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
803лв 699лв 517лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1010лв 906лв 724лв
3 възрастни 866лв 762лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
866лв 762лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
918лв 814лв 632лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
918лв 814лв 632лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
969лв 866лв 684лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1021лв 918лв 735лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
866лв 762лв 580лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
969лв 866лв 684лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
918лв 814лв 632лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
969лв 866лв 684лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1021лв 918лв 735лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
866лв 762лв 580лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
918лв 814лв 632лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1073лв 969лв 787лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
866лв 762лв 580лв
4 възрастни 929лв 825лв 643лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
981лв 877лв 695лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
929лв 825лв 643лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
981лв 877лв 695лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1032лв 929лв 747лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
929лв 825лв 643лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1032лв 929лв 747лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
981лв 877лв 695лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
929лв 825лв 643лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1084лв 981лв 798лв
5 възрастни 992лв 888лв 706лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
992лв 888лв 706лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1044лв 940лв 758лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1044лв 940лв 758лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
992лв 888лв 706лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1095лв 992лв 810лв
6 възрастни 1055лв 951лв 769лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1055лв 951лв 769лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1107лв 1003лв 821лв
Villa 4 brooms
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни 589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни 589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
5 възрастни 589лв 502лв 340лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
6 възрастни 589лв 502лв 340лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
589лв 502лв 340лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
7 възрастни 589лв 502лв 340лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 502лв 340лв
8 възрастни 589лв 502лв 340лв
Villa 4 brooms
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 625лв 538лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
643лв 556лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
625лв 538лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
643лв 556лв 394лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
643лв 556лв 394лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
625лв 538лв 376лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
661лв 574лв 412лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
679лв 592лв 430лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
625лв 538лв 376лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
679лв 592лв 430лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
643лв 556лв 394лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
625лв 538лв 376лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
697лв 610лв 448лв
3 възрастни 643лв 556лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
643лв 556лв 394лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
661лв 574лв 412лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
679лв 592лв 430лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
697лв 610лв 448лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
643лв 556лв 394лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
679лв 592лв 430лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
661лв 574лв 412лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
679лв 592лв 430лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
697лв 610лв 448лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
643лв 556лв 394лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
661лв 574лв 412лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
715лв 628лв 466лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
643лв 556лв 394лв
4 възрастни 661лв 574лв 412лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
679лв 592лв 430лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
679лв 592лв 430лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
697лв 610лв 448лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
697лв 610лв 448лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
679лв 592лв 430лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
715лв 628лв 466лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
661лв 574лв 412лв
5 възрастни 679лв 592лв 430лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
679лв 592лв 430лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
697лв 610лв 448лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
697лв 610лв 448лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
679лв 592лв 430лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
715лв 628лв 466лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
679лв 592лв 430лв
6 възрастни 697лв 610лв 448лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
697лв 610лв 448лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
715лв 628лв 466лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
715лв 628лв 466лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
733лв 646лв 484лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
697лв 610лв 448лв
7 възрастни 715лв 628лв 466лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
715лв 628лв 466лв
8 възрастни 733лв 646лв 484лв
Villa 4 brooms
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 715лв 628лв 466лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
767лв 679лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
715лв 628лв 466лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
767лв 679лв 517лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
767лв 679лв 517лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
715лв 628лв 466лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
819лв 731лв 569лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
819лв 731лв 569лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
819лв 731лв 569лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
870лв 783лв 621лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
715лв 628лв 466лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
870лв 783лв 621лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
767лв 679лв 517лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
715лв 628лв 466лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
922лв 834лв 673лв
3 възрастни 778лв 690лв 529лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
778лв 690лв 529лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
830лв 742лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
830лв 742лв 580лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
882лв 794лв 632лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
933лв 846лв 684лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
778лв 690лв 529лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
882лв 794лв 632лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
830лв 742лв 580лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
882лв 794лв 632лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
933лв 846лв 684лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
778лв 690лв 529лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
830лв 742лв 580лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
985лв 897лв 735лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
778лв 690лв 529лв
4 възрастни 841лв 753лв 592лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
893лв 805лв 643лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
841лв 753лв 592лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
893лв 805лв 643лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
945лв 857лв 695лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
841лв 753лв 592лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
945лв 857лв 695лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
893лв 805лв 643лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
841лв 753лв 592лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
996лв 909лв 747лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
841лв 753лв 592лв
5 възрастни 904лв 816лв 655лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
904лв 816лв 655лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
956лв 868лв 706лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
956лв 868лв 706лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
904лв 816лв 655лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1008лв 920лв 758лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
904лв 816лв 655лв
6 възрастни 967лв 879лв 717лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
967лв 879лв 717лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1019лв 931лв 769лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1019лв 931лв 769лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1071лв 983лв 821лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
967лв 879лв 717лв
7 възрастни 1030лв 942лв 780лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1030лв 942лв 780лв
8 възрастни 1093лв 1005лв 843лв
Villa thea
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 619лв 531лв 355лв
Villa thea
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 655лв 567лв 391лв
Villa thea
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 744лв 657лв 481лв
Villa maistros
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 677лв 571лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 571лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 571лв 382лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
677лв 571лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
677лв 571лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
677лв 571лв 382лв
3 възрастни 677лв 571лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
677лв 571лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
677лв 571лв 382лв
4 възрастни 677лв 571лв 382лв
Villa maistros
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 713лв 607лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
731лв 625лв 436лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
713лв 607лв 418лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
731лв 625лв 436лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
713лв 607лв 418лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
749лв 643лв 454лв
3 възрастни 731лв 625лв 436лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
731лв 625лв 436лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
749лв 643лв 454лв
4 възрастни 749лв 643лв 454лв
Villa maistros
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 803лв 697лв 508лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
855лв 749лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
803лв 697лв 508лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
855лв 749лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
803лв 697лв 508лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
906лв 801лв 612лв
3 възрастни 866лв 760лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
866лв 760лв 571лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
918лв 812лв 623лв
4 възрастни 929лв 823лв 634лв
Villa helios
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни 785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
4 възрастни 785лв 657лв 445лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
5 възрастни 785лв 657лв 445лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
785лв 657лв 445лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
785лв 657лв 445лв
6 възрастни 785лв 657лв 445лв
Villa helios
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 821лв 693лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
839лв 711лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
821лв 693лв 481лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
839лв 711лв 499лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
839лв 711лв 499лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
821лв 693лв 481лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
857лв 729лв 517лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
857лв 729лв 517лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
857лв 729лв 517лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
875лв 747лв 535лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
821лв 693лв 481лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
875лв 747лв 535лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
839лв 711лв 499лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
821лв 693лв 481лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
893лв 765лв 553лв
3 възрастни 839лв 711лв 499лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
839лв 711лв 499лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
857лв 729лв 517лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
857лв 729лв 517лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
875лв 747лв 535лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
839лв 711лв 499лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
875лв 747лв 535лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
857лв 729лв 517лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
893лв 765лв 553лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
839лв 711лв 499лв
4 възрастни 857лв 729лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
875лв 747лв 535лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
857лв 729лв 517лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
875лв 747лв 535лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
893лв 765лв 553лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
857лв 729лв 517лв
5 възрастни 875лв 747лв 535лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
875лв 747лв 535лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
893лв 765лв 553лв
6 възрастни 893лв 765лв 553лв
Villa helios
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 911лв 783лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
963лв 834лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
911лв 783лв 571лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
963лв 834лв 623лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
963лв 834лв 623лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
911лв 783лв 571лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1014лв 886лв 675лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1014лв 886лв 675лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1014лв 886лв 675лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1066лв 938лв 726лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
911лв 783лв 571лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1066лв 938лв 726лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
963лв 834лв 623лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
911лв 783лв 571лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1118лв 990лв 778лв
3 възрастни 974лв 846лв 634лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
974лв 846лв 634лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1026лв 897лв 686лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1026лв 897лв 686лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1077лв 949лв 738лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
974лв 846лв 634лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1077лв 949лв 738лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1026лв 897лв 686лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1129лв 1001лв 789лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
974лв 846лв 634лв
4 възрастни 1037лв 909лв 697лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 960лв 749лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1037лв 909лв 697лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 960лв 749лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1140лв 1012лв 801лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1037лв 909лв 697лв
5 възрастни 1100лв 972лв 760лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1100лв 972лв 760лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1152лв 1023лв 812лв
6 възрастни 1163лв 1035лв 823лв
Villa queen
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни 884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни 884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
5 възрастни 884лв 722лв 515лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
6 възрастни 884лв 722лв 515лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
884лв 722лв 515лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
7 възрастни 884лв 722лв 515лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 722лв 515лв
8 възрастни 884лв 722лв 515лв
Villa queen
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 920лв 758лв 551лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
938лв 776лв 569лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
920лв 758лв 551лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
938лв 776лв 569лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
938лв 776лв 569лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
920лв 758лв 551лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
956лв 794лв 587лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
974лв 812лв 605лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
920лв 758лв 551лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
974лв 812лв 605лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
938лв 776лв 569лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
920лв 758лв 551лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
992лв 830лв 623лв
3 възрастни 938лв 776лв 569лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
938лв 776лв 569лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
956лв 794лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
974лв 812лв 605лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
992лв 830лв 623лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
938лв 776лв 569лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
974лв 812лв 605лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
956лв 794лв 587лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
974лв 812лв 605лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
992лв 830лв 623лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
938лв 776лв 569лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
956лв 794лв 587лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1010лв 848лв 641лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
938лв 776лв 569лв
4 възрастни 956лв 794лв 587лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
974лв 812лв 605лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
974лв 812лв 605лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
992лв 830лв 623лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
992лв 830лв 623лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
974лв 812лв 605лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1010лв 848лв 641лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
956лв 794лв 587лв
5 възрастни 974лв 812лв 605лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
974лв 812лв 605лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
992лв 830лв 623лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
992лв 830лв 623лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
974лв 812лв 605лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1010лв 848лв 641лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
974лв 812лв 605лв
6 възрастни 992лв 830лв 623лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
992лв 830лв 623лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1010лв 848лв 641лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1010лв 848лв 641лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1028лв 866лв 659лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
992лв 830лв 623лв
7 възрастни 1010лв 848лв 641лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1010лв 848лв 641лв
8 възрастни 1028лв 866лв 659лв
Villa queen
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1010лв 848лв 641лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1062лв 900лв 693лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1010лв 848лв 641лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1062лв 900лв 693лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1062лв 900лв 693лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1010лв 848лв 641лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1113лв 951лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1113лв 951лв 744лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1113лв 951лв 744лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1165лв 1003лв 796лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1010лв 848лв 641лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1165лв 1003лв 796лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1062лв 900лв 693лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1010лв 848лв 641лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1217лв 1055лв 848лв
3 възрастни 1073лв 911лв 704лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1073лв 911лв 704лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1125лв 963лв 756лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1125лв 963лв 756лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1176лв 1014лв 807лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1228лв 1066лв 859лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1073лв 911лв 704лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1176лв 1014лв 807лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1125лв 963лв 756лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1176лв 1014лв 807лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1228лв 1066лв 859лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1073лв 911лв 704лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1125лв 963лв 756лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1280лв 1118лв 911лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1073лв 911лв 704лв
4 възрастни 1136лв 974лв 767лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1188лв 1026лв 819лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1136лв 974лв 767лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1188лв 1026лв 819лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1239лв 1077лв 870лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1136лв 974лв 767лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1239лв 1077лв 870лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1188лв 1026лв 819лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1136лв 974лв 767лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1291лв 1129лв 922лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1136лв 974лв 767лв
5 възрастни 1199лв 1037лв 830лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1199лв 1037лв 830лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1251лв 1089лв 882лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1251лв 1089лв 882лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1199лв 1037лв 830лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1302лв 1140лв 933лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1199лв 1037лв 830лв
6 възрастни 1262лв 1100лв 893лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1262лв 1100лв 893лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1314лв 1152лв 945лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1314лв 1152лв 945лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1365лв 1203лв 996лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1262лв 1100лв 893лв
7 възрастни 1325лв 1163лв 956лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1325лв 1163лв 956лв
8 възрастни 1388лв 1226лв 1019лв
Villa anemos
Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни 1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни 1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
5 възрастни 1089лв 855лв 765лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
6 възрастни 1089лв 855лв 765лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1089лв 855лв 765лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
7 възрастни 1089лв 855лв 765лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1089лв 855лв 765лв
8 възрастни 1089лв 855лв 765лв
Villa anemos
Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1125лв 891лв 801лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1143лв 909лв 819лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1125лв 891лв 801лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1143лв 909лв 819лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1143лв 909лв 819лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1125лв 891лв 801лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1161лв 927лв 837лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1179лв 945лв 855лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1125лв 891лв 801лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1179лв 945лв 855лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1143лв 909лв 819лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1125лв 891лв 801лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1197лв 963лв 873лв
3 възрастни 1143лв 909лв 819лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1143лв 909лв 819лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1161лв 927лв 837лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1179лв 945лв 855лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1197лв 963лв 873лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1143лв 909лв 819лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1179лв 945лв 855лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1161лв 927лв 837лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1179лв 945лв 855лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1197лв 963лв 873лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1143лв 909лв 819лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1161лв 927лв 837лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1215лв 981лв 891лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1143лв 909лв 819лв
4 възрастни 1161лв 927лв 837лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1179лв 945лв 855лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1179лв 945лв 855лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1197лв 963лв 873лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1197лв 963лв 873лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1179лв 945лв 855лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1215лв 981лв 891лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1161лв 927лв 837лв
5 възрастни 1179лв 945лв 855лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1179лв 945лв 855лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1197лв 963лв 873лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1197лв 963лв 873лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1179лв 945лв 855лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1215лв 981лв 891лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1179лв 945лв 855лв
6 възрастни 1197лв 963лв 873лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1197лв 963лв 873лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1215лв 981лв 891лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1215лв 981лв 891лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1233лв 999лв 909лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1197лв 963лв 873лв
7 възрастни 1215лв 981лв 891лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1215лв 981лв 891лв
8 възрастни 1233лв 999лв 909лв
Villa anemos
Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1215лв 981лв 891лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1266лв 1032лв 942лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1215лв 981лв 891лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1266лв 1032лв 942лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1266лв 1032лв 942лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1215лв 981лв 891лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1318лв 1084лв 994лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1318лв 1084лв 994лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1318лв 1084лв 994лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1370лв 1136лв 1046лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1215лв 981лв 891лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1136лв 1046лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1266лв 1032лв 942лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1215лв 981лв 891лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1421лв 1188лв 1098лв
3 възрастни 1278лв 1044лв 954лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1278лв 1044лв 954лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1329лв 1095лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1329лв 1095лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1381лв 1147лв 1057лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1433лв 1199лв 1109лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1278лв 1044лв 954лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1381лв 1147лв 1057лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1329лв 1095лв 1005лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1381лв 1147лв 1057лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1433лв 1199лв 1109лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1278лв 1044лв 954лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1329лв 1095лв 1005лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1484лв 1251лв 1161лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1278лв 1044лв 954лв
4 възрастни 1341лв 1107лв 1017лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1392лв 1158лв 1068лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1341лв 1107лв 1017лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1392лв 1158лв 1068лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1444лв 1210лв 1120лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1341лв 1107лв 1017лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1444лв 1210лв 1120лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1392лв 1158лв 1068лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1341лв 1107лв 1017лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1496лв 1262лв 1172лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1341лв 1107лв 1017лв
5 възрастни 1403лв 1170лв 1080лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1403лв 1170лв 1080лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1455лв 1221лв 1131лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1455лв 1221лв 1131лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1403лв 1170лв 1080лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1507лв 1273лв 1183лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1403лв 1170лв 1080лв
6 възрастни 1466лв 1233лв 1143лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1466лв 1233лв 1143лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1518лв 1284лв 1194лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1518лв 1284лв 1194лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1570лв 1336лв 1246лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1466лв 1233лв 1143лв
7 възрастни 1529лв 1296лв 1206лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1529лв 1296лв 1206лв
8 възрастни 1592лв 1358лв 1269лв

Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни 1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни 1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
5 възрастни 1134лв 884лв 810лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
6 възрастни 1134лв 884лв 810лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1134лв 884лв 810лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
7 възрастни 1134лв 884лв 810лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1134лв 884лв 810лв
8 възрастни 1134лв 884лв 810лв
9 възрастни 1134лв 884лв 810лв
10 възрастни 1134лв 884лв 810лв

Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1170лв 920лв 846лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1188лв 938лв 864лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1170лв 920лв 846лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1188лв 938лв 864лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1188лв 938лв 864лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1170лв 920лв 846лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1206лв 956лв 882лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1224лв 974лв 900лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1170лв 920лв 846лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1224лв 974лв 900лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1188лв 938лв 864лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1170лв 920лв 846лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1242лв 992лв 918лв
3 възрастни 1188лв 938лв 864лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1188лв 938лв 864лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1206лв 956лв 882лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1224лв 974лв 900лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1242лв 992лв 918лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1188лв 938лв 864лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1224лв 974лв 900лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1206лв 956лв 882лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1224лв 974лв 900лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1242лв 992лв 918лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1188лв 938лв 864лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1206лв 956лв 882лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1260лв 1010лв 936лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1188лв 938лв 864лв
4 възрастни 1206лв 956лв 882лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1224лв 974лв 900лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1224лв 974лв 900лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1242лв 992лв 918лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1242лв 992лв 918лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1224лв 974лв 900лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1260лв 1010лв 936лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1206лв 956лв 882лв
5 възрастни 1224лв 974лв 900лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1224лв 974лв 900лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1242лв 992лв 918лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1242лв 992лв 918лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1224лв 974лв 900лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1260лв 1010лв 936лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1224лв 974лв 900лв
6 възрастни 1242лв 992лв 918лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1242лв 992лв 918лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1260лв 1010лв 936лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1260лв 1010лв 936лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1278лв 1028лв 954лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1242лв 992лв 918лв
7 възрастни 1260лв 1010лв 936лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1260лв 1010лв 936лв
8 възрастни 1278лв 1028лв 954лв
9 възрастни 1296лв 1046лв 972лв
10 възрастни 1314лв 1064лв 990лв

Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1260лв 1010лв 936лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1311лв 1062лв 987лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1260лв 1010лв 936лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1311лв 1062лв 987лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1311лв 1062лв 987лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1260лв 1010лв 936лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1363лв 1113лв 1039лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1363лв 1113лв 1039лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1363лв 1113лв 1039лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1415лв 1165лв 1091лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1260лв 1010лв 936лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1415лв 1165лв 1091лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1311лв 1062лв 987лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1260лв 1010лв 936лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1466лв 1217лв 1143лв
3 възрастни 1323лв 1073лв 999лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1323лв 1073лв 999лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1374лв 1125лв 1050лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1374лв 1125лв 1050лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1426лв 1176лв 1102лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1478лв 1228лв 1154лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1323лв 1073лв 999лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1426лв 1176лв 1102лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1374лв 1125лв 1050лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1426лв 1176лв 1102лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1478лв 1228лв 1154лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1323лв 1073лв 999лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1374лв 1125лв 1050лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1529лв 1280лв 1206лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1323лв 1073лв 999лв
4 възрастни 1385лв 1136лв 1062лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1437лв 1188лв 1113лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1385лв 1136лв 1062лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1437лв 1188лв 1113лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1489лв 1239лв 1165лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1385лв 1136лв 1062лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1489лв 1239лв 1165лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1437лв 1188лв 1113лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1385лв 1136лв 1062лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1541лв 1291лв 1217лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1385лв 1136лв 1062лв
5 възрастни 1448лв 1199лв 1125лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1448лв 1199лв 1125лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1500лв 1251лв 1176лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1500лв 1251лв 1176лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1448лв 1199лв 1125лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1552лв 1302лв 1228лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1448лв 1199лв 1125лв
6 възрастни 1511лв 1262лв 1188лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1511лв 1262лв 1188лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1563лв 1314лв 1239лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1563лв 1314лв 1239лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1615лв 1365лв 1291лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1511лв 1262лв 1188лв
7 възрастни 1574лв 1325лв 1251лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1574лв 1325лв 1251лв
8 възрастни 1637лв 1388лв 1314лв
9 възрастни 1700лв 1451лв 1376лв
10 възрастни 1763лв 1514лв 1439лв

Само настаняване
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни 1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни 1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
5 възрастни 1163лв 913лв 839лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
6 възрастни 1163лв 913лв 839лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1163лв 913лв 839лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
7 възрастни 1163лв 913лв 839лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 913лв 839лв
8 възрастни 1163лв 913лв 839лв

Включена закуска
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1199лв 949лв 875лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1217лв 967лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1199лв 949лв 875лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1217лв 967лв 893лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1217лв 967лв 893лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1199лв 949лв 875лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1235лв 985лв 911лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1253лв 1003лв 929лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1199лв 949лв 875лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1003лв 929лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1217лв 967лв 893лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1199лв 949лв 875лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1271лв 1021лв 947лв
3 възрастни 1217лв 967лв 893лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1217лв 967лв 893лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1235лв 985лв 911лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1253лв 1003лв 929лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1271лв 1021лв 947лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1217лв 967лв 893лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1253лв 1003лв 929лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1235лв 985лв 911лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1253лв 1003лв 929лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1271лв 1021лв 947лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1217лв 967лв 893лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1235лв 985лв 911лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1289лв 1039лв 965лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1217лв 967лв 893лв
4 възрастни 1235лв 985лв 911лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1253лв 1003лв 929лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1003лв 929лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1271лв 1021лв 947лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1271лв 1021лв 947лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1253лв 1003лв 929лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1289лв 1039лв 965лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1235лв 985лв 911лв
5 възрастни 1253лв 1003лв 929лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1253лв 1003лв 929лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1271лв 1021лв 947лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1271лв 1021лв 947лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1253лв 1003лв 929лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1289лв 1039лв 965лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1253лв 1003лв 929лв
6 възрастни 1271лв 1021лв 947лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1271лв 1021лв 947лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1289лв 1039лв 965лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1289лв 1039лв 965лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1307лв 1057лв 983лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1271лв 1021лв 947лв
7 възрастни 1289лв 1039лв 965лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1289лв 1039лв 965лв
8 възрастни 1307лв 1057лв 983лв

Закуска и вечеря
01.09.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 02.10.
2020
2 възрастни 1289лв 1039лв 965лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1341лв 1091лв 1017лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1289лв 1039лв 965лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1341лв 1091лв 1017лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1341лв 1091лв 1017лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1289лв 1039лв 965лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1392лв 1143лв 1068лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1392лв 1143лв 1068лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1392лв 1143лв 1068лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1444лв 1194лв 1120лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1289лв 1039лв 965лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1444лв 1194лв 1120лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1341лв 1091лв 1017лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1289лв 1039лв 965лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1496лв 1246лв 1172лв
3 възрастни 1352лв 1102лв 1028лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1352лв 1102лв 1028лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1403лв 1154лв 1080лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1403лв 1154лв 1080лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1455лв 1206лв 1131лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1507лв 1257лв 1183лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1352лв 1102лв 1028лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1455лв 1206лв 1131лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1403лв 1154лв 1080лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1455лв 1206лв 1131лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1507лв 1257лв 1183лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1352лв 1102лв 1028лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1403лв 1154лв 1080лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1559лв 1309лв 1235лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1352лв 1102лв 1028лв
4 възрастни 1415лв 1165лв 1091лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1466лв 1217лв 1143лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1415лв 1165лв 1091лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1466лв 1217лв 1143лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1518лв 1269лв 1194лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1415лв 1165лв 1091лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1518лв 1269лв 1194лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1466лв 1217лв 1143лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1415лв 1165лв 1091лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1570лв 1320лв 1246лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1415лв 1165лв 1091лв
5 възрастни 1478лв 1228лв 1154лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1478лв 1228лв 1154лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1529лв 1280лв 1206лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1529лв 1280лв 1206лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1478лв 1228лв 1154лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1581лв 1332лв 1257лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1478лв 1228лв 1154лв
6 възрастни 1541лв 1291лв 1217лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1541лв 1291лв 1217лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1592лв 1343лв 1269лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1592лв 1343лв 1269лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1394лв 1320лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1541лв 1291лв 1217лв
7 възрастни 1604лв 1354лв 1280лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1604лв 1354лв 1280лв
8 възрастни 1667лв 1417лв 1343лв

Редовна цена

Double bungalow deluxe
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 407лв 337лв 286лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
407лв 337лв 286лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
407лв 337лв 286лв 191лв
Double bungalow deluxe
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 443лв 373лв 322лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
461лв 391лв 340лв 245лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
443лв 373лв 322лв 227лв
Double bungalow deluxe
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 533лв 463лв 412лв 317лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
585лв 515лв 463лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
533лв 463лв 412лв 317лв
Апартамент
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
3 възрастни 675лв 553лв 468лв 310лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
4 възрастни 675лв 553лв 468лв 310лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
675лв 553лв 468лв 310лв
Апартамент
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 711лв 589лв 504лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
729лв 607лв 522лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
711лв 589лв 504лв 346лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
729лв 607лв 522лв 364лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
729лв 607лв 522лв 364лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
711лв 589лв 504лв 346лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
747лв 625лв 540лв 382лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
747лв 625лв 540лв 382лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
765лв 643лв 558лв 400лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
711лв 589лв 504лв 346лв
3 възрастни 729лв 607лв 522лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
729лв 607лв 522лв 364лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
747лв 625лв 540лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
747лв 625лв 540лв 382лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
729лв 607лв 522лв 364лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
765лв 643лв 558лв 400лв
4 възрастни 747лв 625лв 540лв 382лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
765лв 643лв 558лв 400лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
747лв 625лв 540лв 382лв
Апартамент
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 801лв 679лв 594лв 436лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
852лв 731лв 646лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
801лв 679лв 594лв 436лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
852лв 731лв 646лв 488лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
852лв 731лв 646лв 488лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
801лв 679лв 594лв 436лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
904лв 783лв 697лв 540лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
904лв 783лв 697лв 540лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
956лв 834лв 749лв 592лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
801лв 679лв 594лв 436лв
3 възрастни 864лв 742лв 657лв 499лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
864лв 742лв 657лв 499лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
915лв 794лв 708лв 551лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
915лв 794лв 708лв 551лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
864лв 742лв 657лв 499лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
967лв 846лв 760лв 603лв
4 възрастни 927лв 805лв 720лв 562лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
978лв 857лв 771лв 614лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
927лв 805лв 720лв 562лв
Villa 3 brooms
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни 969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни 969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
5 възрастни 969лв 796лв 675лв 459лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
6 възрастни 969лв 796лв 675лв 459лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
969лв 796лв 675лв 459лв
Villa 3 brooms
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1005лв 832лв 711лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1005лв 832лв 711лв 495лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1005лв 832лв 711лв 495лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1005лв 832лв 711лв 495лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1005лв 832лв 711лв 495лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
3 възрастни 1023лв 850лв 729лв 513лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1023лв 850лв 729лв 513лв
4 възрастни 1041лв 868лв 747лв 531лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1041лв 868лв 747лв 531лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
5 възрастни 1059лв 886лв 765лв 549лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1059лв 886лв 765лв 549лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
6 възрастни 1077лв 904лв 783лв 567лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1077лв 904лв 783лв 567лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
Villa 3 brooms
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1095лв 922лв 801лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1147лв 974лв 852лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1147лв 974лв 852лв 637лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1147лв 974лв 852лв 637лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1199лв 1026лв 904лв 688лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1199лв 1026лв 904лв 688лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1199лв 1026лв 904лв 688лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1251лв 1077лв 956лв 740лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1251лв 1077лв 956лв 740лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1147лв 974лв 852лв 637лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1095лв 922лв 801лв 585лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1302лв 1129лв 1008лв 792лв
3 възрастни 1158лв 985лв 864лв 648лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1158лв 985лв 864лв 648лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1210лв 1037лв 915лв 699лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1210лв 1037лв 915лв 699лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1262лв 1089лв 967лв 751лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1314лв 1140лв 1019лв 803лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1158лв 985лв 864лв 648лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1262лв 1089лв 967лв 751лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1210лв 1037лв 915лв 699лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1262лв 1089лв 967лв 751лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1314лв 1140лв 1019лв 803лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1158лв 985лв 864лв 648лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1210лв 1037лв 915лв 699лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1365лв 1192лв 1071лв 855лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1158лв 985лв 864лв 648лв
4 възрастни 1221лв 1048лв 927лв 711лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1273лв 1100лв 978лв 762лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1221лв 1048лв 927лв 711лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1273лв 1100лв 978лв 762лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1325лв 1152лв 1030лв 814лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1221лв 1048лв 927лв 711лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1325лв 1152лв 1030лв 814лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1273лв 1100лв 978лв 762лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1221лв 1048лв 927лв 711лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1376лв 1203лв 1082лв 866лв
5 възрастни 1284лв 1111лв 990лв 774лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1284лв 1111лв 990лв 774лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1336лв 1163лв 1041лв 825лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1336лв 1163лв 1041лв 825лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1284лв 1111лв 990лв 774лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1388лв 1215лв 1093лв 877лв
6 възрастни 1347лв 1174лв 1053лв 837лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1347лв 1174лв 1053лв 837лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1399лв 1226лв 1104лв 888лв
Villa 4 brooms
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
6 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
7 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
848лв 693лв 589лв 398лв
8 възрастни 848лв 693лв 589лв 398лв
Villa 4 brooms
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 884лв 729лв 625лв 434лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
884лв 729лв 625лв 434лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
884лв 729лв 625лв 434лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
884лв 729лв 625лв 434лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
884лв 729лв 625лв 434лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
3 възрастни 902лв 747лв 643лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
902лв 747лв 643лв 452лв
4 възрастни 920лв 765лв 661лв 470лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
920лв 765лв 661лв 470лв
5 възрастни 938лв 783лв 679лв 488лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
938лв 783лв 679лв 488лв
6 възрастни 956лв 801лв 697лв 506лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
992лв 837лв 733лв 542лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
956лв 801лв 697лв 506лв
7 възрастни 974лв 819лв 715лв 524лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
8 възрастни 992лв 837лв 733лв 542лв
Villa 4 brooms
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 974лв 819лв 715лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1026лв 870лв 767лв 576лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1026лв 870лв 767лв 576лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1026лв 870лв 767лв 576лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1077лв 922лв 819лв 628лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1077лв 922лв 819лв 628лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1077лв 922лв 819лв 628лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1129лв 974лв 870лв 679лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1129лв 974лв 870лв 679лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1026лв 870лв 767лв 576лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
974лв 819лв 715лв 524лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1181лв 1026лв 922лв 731лв
3 възрастни 1037лв 882лв 778лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1037лв 882лв 778лв 587лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1089лв 933лв 830лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1089лв 933лв 830лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1140лв 985лв 882лв 690лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1192лв 1037лв 933лв 742лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1037лв 882лв 778лв 587лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1140лв 985лв 882лв 690лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 933лв 830лв 639лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1140лв 985лв 882лв 690лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1192лв 1037лв 933лв 742лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1037лв 882лв 778лв 587лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1089лв 933лв 830лв 639лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1244лв 1089лв 985лв 794лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1037лв 882лв 778лв 587лв
4 възрастни 1100лв 945лв 841лв 650лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1152лв 996лв 893лв 702лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1100лв 945лв 841лв 650лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1152лв 996лв 893лв 702лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1203лв 1048лв 945лв 753лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1100лв 945лв 841лв 650лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1203лв 1048лв 945лв 753лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1152лв 996лв 893лв 702лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1100лв 945лв 841лв 650лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1255лв 1100лв 996лв 805лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1100лв 945лв 841лв 650лв
5 възрастни 1163лв 1008лв 904лв 713лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1163лв 1008лв 904лв 713лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1215лв 1059лв 956лв 765лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1215лв 1059лв 956лв 765лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1163лв 1008лв 904лв 713лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1266лв 1111лв 1008лв 816лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1163лв 1008лв 904лв 713лв
6 възрастни 1226лв 1071лв 967лв 776лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1226лв 1071лв 967лв 776лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1278лв 1122лв 1019лв 828лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1278лв 1122лв 1019лв 828лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1329лв 1174лв 1071лв 879лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1226лв 1071лв 967лв 776лв
7 възрастни 1289лв 1134лв 1030лв 839лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1289лв 1134лв 1030лв 839лв
8 възрастни 1352лв 1197лв 1093лв 902лв
Villa thea
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 830лв 726лв 623лв 416лв
Villa thea
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 866лв 762лв 659лв 452лв
Villa thea
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 956лв 852лв 749лв 542лв
Villa maistros
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 972лв 796лв 673лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
3 възрастни 972лв 796лв 673лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
972лв 796лв 673лв 450лв
4 възрастни 972лв 796лв 673лв 450лв
Villa maistros
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1008лв 832лв 708лв 486лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1026лв 850лв 726лв 504лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1008лв 832лв 708лв 486лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1026лв 850лв 726лв 504лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1008лв 832лв 708лв 486лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1044лв 868лв 744лв 522лв
3 възрастни 1026лв 850лв 726лв 504лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1026лв 850лв 726лв 504лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1044лв 868лв 744лв 522лв
4 възрастни 1044лв 868лв 744лв 522лв
Villa maistros
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1098лв 922лв 798лв 576лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1149лв 974лв 850лв 628лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1098лв 922лв 798лв 576лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1149лв 974лв 850лв 628лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1098лв 922лв 798лв 576лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1201лв 1026лв 902лв 679лв
3 възрастни 1161лв 985лв 861лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1161лв 985лв 861лв 639лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1212лв 1037лв 913лв 690лв
4 възрастни 1224лв 1048лв 924лв 702лв
Villa helios
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни 1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
4 възрастни 1120лв 924лв 774лв 524лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
5 възрастни 1120лв 924лв 774лв 524лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1120лв 924лв 774лв 524лв
6 възрастни 1120лв 924лв 774лв 524лв
Villa helios
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1156лв 960лв 810лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1156лв 960лв 810лв 560лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1156лв 960лв 810лв 560лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1156лв 960лв 810лв 560лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1156лв 960лв 810лв 560лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1228лв 1032лв 882лв 632лв
3 възрастни 1174лв 978лв 828лв 578лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1228лв 1032лв 882лв 632лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1174лв 978лв 828лв 578лв
4 възрастни 1192лв 996лв 846лв 596лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1228лв 1032лв 882лв 632лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1192лв 996лв 846лв 596лв
5 възрастни 1210лв 1014лв 864лв 614лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1210лв 1014лв 864лв 614лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1228лв 1032лв 882лв 632лв
6 възрастни 1228лв 1032лв 882лв 632лв
Villa helios
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1246лв 1050лв 900лв 650лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1102лв 951лв 702лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1246лв 1050лв 900лв 650лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1102лв 951лв 702лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1102лв 951лв 702лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1246лв 1050лв 900лв 650лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1350лв 1154лв 1003лв 753лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1350лв 1154лв 1003лв 753лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1350лв 1154лв 1003лв 753лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1401лв 1206лв 1055лв 805лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1246лв 1050лв 900лв 650лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1401лв 1206лв 1055лв 805лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1102лв 951лв 702лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1246лв 1050лв 900лв 650лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1453лв 1257лв 1107лв 857лв
3 възрастни 1309лв 1113лв 963лв 713лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1309лв 1113лв 963лв 713лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1361лв 1165лв 1014лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1361лв 1165лв 1014лв 765лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1412лв 1217лв 1066лв 816лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1309лв 1113лв 963лв 713лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1412лв 1217лв 1066лв 816лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1361лв 1165лв 1014лв 765лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1464лв 1269лв 1118лв 868лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1309лв 1113лв 963лв 713лв
4 възрастни 1372лв 1176лв 1026лв 776лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1424лв 1228лв 1077лв 828лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1372лв 1176лв 1026лв 776лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1424лв 1228лв 1077лв 828лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1475лв 1280лв 1129лв 879лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1372лв 1176лв 1026лв 776лв
5 възрастни 1435лв 1239лв 1089лв 839лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1435лв 1239лв 1089лв 839лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1487лв 1291лв 1140лв 891лв
6 възрастни 1498лв 1302лв 1152лв 902лв
Villa queen
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
6 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
7 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1298лв 1039лв 848лв 605лв
8 възрастни 1298лв 1039лв 848лв 605лв
Villa queen
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1334лв 1075лв 884лв 641лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1334лв 1075лв 884лв 641лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1334лв 1075лв 884лв 641лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1334лв 1075лв 884лв 641лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1334лв 1075лв 884лв 641лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
3 възрастни 1352лв 1093лв 902лв 659лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1352лв 1093лв 902лв 659лв
4 възрастни 1370лв 1111лв 920лв 677лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1370лв 1111лв 920лв 677лв
5 възрастни 1388лв 1129лв 938лв 695лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1388лв 1129лв 938лв 695лв
6 възрастни 1406лв 1147лв 956лв 713лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1442лв 1183лв 992лв 749лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1406лв 1147лв 956лв 713лв
7 възрастни 1424лв 1165лв 974лв 731лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
8 възрастни 1442лв 1183лв 992лв 749лв
Villa queen
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1424лв 1165лв 974лв 731лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1475лв 1217лв 1026лв 783лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1475лв 1217лв 1026лв 783лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1475лв 1217лв 1026лв 783лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1527лв 1269лв 1077лв 834лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1527лв 1269лв 1077лв 834лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1527лв 1269лв 1077лв 834лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1579лв 1320лв 1129лв 886лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1579лв 1320лв 1129лв 886лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1475лв 1217лв 1026лв 783лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1424лв 1165лв 974лв 731лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1631лв 1372лв 1181лв 938лв
3 възрастни 1487лв 1228лв 1037лв 794лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1487лв 1228лв 1037лв 794лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1538лв 1280лв 1089лв 846лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1538лв 1280лв 1089лв 846лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1590лв 1332лв 1140лв 897лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1642лв 1383лв 1192лв 949лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1487лв 1228лв 1037лв 794лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1590лв 1332лв 1140лв 897лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1538лв 1280лв 1089лв 846лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1590лв 1332лв 1140лв 897лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1642лв 1383лв 1192лв 949лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1487лв 1228лв 1037лв 794лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1538лв 1280лв 1089лв 846лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1694лв 1435лв 1244лв 1001лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1487лв 1228лв 1037лв 794лв
4 възрастни 1550лв 1291лв 1100лв 857лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1601лв 1343лв 1152лв 909лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1550лв 1291лв 1100лв 857лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1601лв 1343лв 1152лв 909лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1653лв 1394лв 1203лв 960лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1550лв 1291лв 1100лв 857лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1653лв 1394лв 1203лв 960лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1601лв 1343лв 1152лв 909лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1550лв 1291лв 1100лв 857лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1705лв 1446лв 1255лв 1012лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1550лв 1291лв 1100лв 857лв
5 възрастни 1613лв 1354лв 1163лв 920лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1613лв 1354лв 1163лв 920лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1664лв 1406лв 1215лв 972лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1664лв 1406лв 1215лв 972лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1613лв 1354лв 1163лв 920лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1716лв 1457лв 1266лв 1023лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1613лв 1354лв 1163лв 920лв
6 възрастни 1676лв 1417лв 1226лв 983лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1676лв 1417лв 1226лв 983лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1727лв 1469лв 1278лв 1035лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1727лв 1469лв 1278лв 1035лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1779лв 1520лв 1329лв 1086лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1676лв 1417лв 1226лв 983лв
7 възрастни 1739лв 1480лв 1289лв 1046лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1739лв 1480лв 1289лв 1046лв
8 възрастни 1802лв 1543лв 1352лв 1109лв
Villa anemos
Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
6 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
7 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1505лв 1280лв 1003лв 900лв
8 възрастни 1505лв 1280лв 1003лв 900лв
Villa anemos
Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1541лв 1316лв 1039лв 936лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1541лв 1316лв 1039лв 936лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1541лв 1316лв 1039лв 936лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1541лв 1316лв 1039лв 936лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1541лв 1316лв 1039лв 936лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
3 възрастни 1559лв 1334лв 1057лв 954лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1559лв 1334лв 1057лв 954лв
4 възрастни 1577лв 1352лв 1075лв 972лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1577лв 1352лв 1075лв 972лв
5 възрастни 1595лв 1370лв 1093лв 990лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1595лв 1370лв 1093лв 990лв
6 възрастни 1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1649лв 1424лв 1147лв 1044лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1613лв 1388лв 1111лв 1008лв
7 възрастни 1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
8 възрастни 1649лв 1424лв 1147лв 1044лв
Villa anemos
Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1682лв 1457лв 1181лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1682лв 1457лв 1181лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1682лв 1457лв 1181лв 1077лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1734лв 1509лв 1233лв 1129лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1734лв 1509лв 1233лв 1129лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1734лв 1509лв 1233лв 1129лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1786лв 1561лв 1284лв 1181лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1786лв 1561лв 1284лв 1181лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1682лв 1457лв 1181лв 1077лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1631лв 1406лв 1129лв 1026лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1838лв 1613лв 1336лв 1233лв
3 възрастни 1694лв 1469лв 1192лв 1089лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1694лв 1469лв 1192лв 1089лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1745лв 1520лв 1244лв 1140лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1745лв 1520лв 1244лв 1140лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1797лв 1572лв 1296лв 1192лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1849лв 1624лв 1347лв 1244лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1694лв 1469лв 1192лв 1089лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1797лв 1572лв 1296лв 1192лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1745лв 1520лв 1244лв 1140лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1797лв 1572лв 1296лв 1192лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1849лв 1624лв 1347лв 1244лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1694лв 1469лв 1192лв 1089лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1745лв 1520лв 1244лв 1140лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1901лв 1676лв 1399лв 1296лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1694лв 1469лв 1192лв 1089лв
4 възрастни 1757лв 1532лв 1255лв 1152лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1808лв 1583лв 1307лв 1203лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1757лв 1532лв 1255лв 1152лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1808лв 1583лв 1307лв 1203лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1860лв 1635лв 1358лв 1255лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1757лв 1532лв 1255лв 1152лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1860лв 1635лв 1358лв 1255лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1808лв 1583лв 1307лв 1203лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1757лв 1532лв 1255лв 1152лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1912лв 1687лв 1410лв 1307лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1757лв 1532лв 1255лв 1152лв
5 възрастни 1820лв 1595лв 1318лв 1215лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1820лв 1595лв 1318лв 1215лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1871лв 1646лв 1370лв 1266лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1871лв 1646лв 1370лв 1266лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1820лв 1595лв 1318лв 1215лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1923лв 1698лв 1421лв 1318лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1820лв 1595лв 1318лв 1215лв
6 възрастни 1883лв 1658лв 1381лв 1278лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1883лв 1658лв 1381лв 1278лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1934лв 1709лв 1433лв 1329лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1934лв 1709лв 1433лв 1329лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1986лв 1761лв 1484лв 1381лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1883лв 1658лв 1381лв 1278лв
7 възрастни 1946лв 1721лв 1444лв 1341лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1946лв 1721лв 1444лв 1341лв
8 възрастни 2009лв 1784лв 1507лв 1403лв

Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
6 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
7 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1644лв 1332лв 1039лв 951лв
8 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
9 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв
10 възрастни 1644лв 1332лв 1039лв 951лв

Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1680лв 1367лв 1075лв 987лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1680лв 1367лв 1075лв 987лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1680лв 1367лв 1075лв 987лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1680лв 1367лв 1075лв 987лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1680лв 1367лв 1075лв 987лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
3 възрастни 1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1698лв 1385лв 1093лв 1005лв
4 възрастни 1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1716лв 1403лв 1111лв 1023лв
5 възрастни 1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1734лв 1421лв 1129лв 1041лв
6 възрастни 1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1788лв 1475лв 1183лв 1095лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1752лв 1439лв 1147лв 1059лв
7 възрастни 1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
8 възрастни 1788лв 1475лв 1183лв 1095лв
9 възрастни 1806лв 1493лв 1201лв 1113лв
10 възрастни 1824лв 1511лв 1219лв 1131лв

Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1822лв 1509лв 1217лв 1129лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1822лв 1509лв 1217лв 1129лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1822лв 1509лв 1217лв 1129лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1874лв 1561лв 1269лв 1181лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1874лв 1561лв 1269лв 1181лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1874лв 1561лв 1269лв 1181лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1925лв 1613лв 1320лв 1233лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1925лв 1613лв 1320лв 1233лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1822лв 1509лв 1217лв 1129лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1770лв 1457лв 1165лв 1077лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1977лв 1664лв 1372лв 1284лв
3 възрастни 1833лв 1520лв 1228лв 1140лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1833лв 1520лв 1228лв 1140лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1885лв 1572лв 1280лв 1192лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1885лв 1572лв 1280лв 1192лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1937лв 1624лв 1332лв 1244лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1988лв 1676лв 1383лв 1296лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1833лв 1520лв 1228лв 1140лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1937лв 1624лв 1332лв 1244лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1885лв 1572лв 1280лв 1192лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1937лв 1624лв 1332лв 1244лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1988лв 1676лв 1383лв 1296лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1833лв 1520лв 1228лв 1140лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1885лв 1572лв 1280лв 1192лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
2040лв 1727лв 1435лв 1347лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1833лв 1520лв 1228лв 1140лв
4 възрастни 1896лв 1583лв 1291лв 1203лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1948лв 1635лв 1343лв 1255лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1896лв 1583лв 1291лв 1203лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1948лв 1635лв 1343лв 1255лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2000лв 1687лв 1394лв 1307лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1896лв 1583лв 1291лв 1203лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2000лв 1687лв 1394лв 1307лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1948лв 1635лв 1343лв 1255лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1896лв 1583лв 1291лв 1203лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
2051лв 1739лв 1446лв 1358лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1896лв 1583лв 1291лв 1203лв
5 възрастни 1959лв 1646лв 1354лв 1266лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1959лв 1646лв 1354лв 1266лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2011лв 1698лв 1406лв 1318лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2011лв 1698лв 1406лв 1318лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1959лв 1646лв 1354лв 1266лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2062лв 1750лв 1457лв 1370лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1959лв 1646лв 1354лв 1266лв
6 възрастни 2022лв 1709лв 1417лв 1329лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2022лв 1709лв 1417лв 1329лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2074лв 1761лв 1469лв 1381лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2074лв 1761лв 1469лв 1381лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2125лв 1813лв 1520лв 1433лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2022лв 1709лв 1417лв 1329лв
7 възрастни 2085лв 1772лв 1480лв 1392лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2085лв 1772лв 1480лв 1392лв
8 възрастни 2148лв 1835лв 1543лв 1455лв
9 възрастни 2211лв 1898лв 1606лв 1518лв
10 възрастни 2274лв 1961лв 1669лв 1581лв

Само настаняване
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
6 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
7 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1678лв 1367лв 1073лв 985лв
8 възрастни 1678лв 1367лв 1073лв 985лв

Включена закуска
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1714лв 1403лв 1109лв 1021лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1714лв 1403лв 1109лв 1021лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1714лв 1403лв 1109лв 1021лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1714лв 1403лв 1109лв 1021лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1714лв 1403лв 1109лв 1021лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
3 възрастни 1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1732лв 1421лв 1127лв 1039лв
4 възрастни 1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1750лв 1439лв 1145лв 1057лв
5 възрастни 1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1768лв 1457лв 1163лв 1075лв
6 възрастни 1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1822лв 1511лв 1217лв 1129лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1786лв 1475лв 1181лв 1093лв
7 възрастни 1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
8 възрастни 1822лв 1511лв 1217лв 1129лв

Закуска и вечеря
17.07.
2020 - 20.08.
2020
21.08.
2020 - 10.09.
2020
11.09.
2020 - 26.09.
2020
27.09.
2020 - 03.10.
2020
2 възрастни 1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1856лв 1545лв 1251лв 1163лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1856лв 1545лв 1251лв 1163лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1856лв 1545лв 1251лв 1163лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1907лв 1597лв 1302лв 1215лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1907лв 1597лв 1302лв 1215лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1907лв 1597лв 1302лв 1215лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1959лв 1649лв 1354лв 1266лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1959лв 1649лв 1354лв 1266лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1856лв 1545лв 1251лв 1163лв
2 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1804лв 1493лв 1199лв 1111лв
2 възрастни,
4 деца 2-11 г.
2011лв 1700лв 1406лв 1318лв
3 възрастни 1867лв 1556лв 1262лв 1174лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1867лв 1556лв 1262лв 1174лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1919лв 1608лв 1314лв 1226лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1919лв 1608лв 1314лв 1226лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
1970лв 1660лв 1365лв 1278лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
3 деца 2-11 г.
2022лв 1712лв 1417лв 1329лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1867лв 1556лв 1262лв 1174лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1970лв 1660лв 1365лв 1278лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1919лв 1608лв 1314лв 1226лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
2 деца 0-1 г.
1970лв 1660лв 1365лв 1278лв
3 възрастни,
3 деца 2-11 г.
2022лв 1712лв 1417лв 1329лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1867лв 1556лв 1262лв 1174лв
3 възрастни,
3 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1919лв 1608лв 1314лв 1226лв
3 възрастни,
4 деца 2-11 г.
2074лв 1763лв 1469лв 1381лв
3 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1867лв 1556лв 1262лв 1174лв
4 възрастни 1930лв 1619лв 1325лв 1237лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1982лв 1671лв 1376лв 1289лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1930лв 1619лв 1325лв 1237лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
1982лв 1671лв 1376лв 1289лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2033лв 1723лв 1428лв 1341лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1930лв 1619лв 1325лв 1237лв
4 възрастни,
2 деца 2-11 г.,
1 дете 0-1 г.
2033лв 1723лв 1428лв 1341лв
4 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
1982лв 1671лв 1376лв 1289лв
4 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1930лв 1619лв 1325лв 1237лв
4 възрастни,
3 деца 2-11 г.
2085лв 1775лв 1480лв 1392лв
4 възрастни,
4 деца 0-1 г.
1930лв 1619лв 1325лв 1237лв
5 възрастни 1993лв 1682лв 1388лв 1300лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1993лв 1682лв 1388лв 1300лв
5 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2044лв 1734лв 1439лв 1352лв
5 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2044лв 1734лв 1439лв 1352лв
5 възрастни,
2 деца 0-1 г.
1993лв 1682лв 1388лв 1300лв
5 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2096лв 1786лв 1491лв 1403лв
5 възрастни,
3 деца 0-1 г.
1993лв 1682лв 1388лв 1300лв
6 възрастни 2056лв 1745лв 1451лв 1363лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2056лв 1745лв 1451лв 1363лв
6 възрастни,
1 дете 2-11 г.
2107лв 1797лв 1502лв 1415лв
6 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
2107лв 1797лв 1502лв 1415лв
6 възрастни,
2 деца 2-11 г.
2159лв 1849лв 1554лв 1466лв
6 възрастни,
2 деца 0-1 г.
2056лв 1745лв 1451лв 1363лв
7 възрастни 2119лв 1808лв 1514лв 1426лв
7 възрастни,
1 дете 0-1 г.
2119лв 1808лв 1514лв 1426лв
8 възрастни 2182лв 1871лв 1577лв 1489лв
read /usr/hosting/ebusiness-bg/hotel.ebusiness.bg/cached_pages_standalone/59db2f701c308c6eecaef5d7ee1b40c9